Svenska barnmorskeförbundets remissvar om nya riktlinjen att sätta igång gravida i vecka 41+0

Enligt den senaste riktlinjen inom svensk förlossningsvård ska alla barn födas senast i vecka 42+0, i vissa regioner till och med senast i vecka 41+5 som kan sägas vara det nya 42+0. Detta gäller för alla regioner och oavsett om du är först- eller omföderska.
Syftet sägs vara att minska antalet barn som dör i mammans mage, så kallad intrauterin fosterdöd (IUFD), och orsaken är den omdebatterade studien SWEPIS som försökte studera antalet IUFD relaterat till graviditetsvecka.

Det råder dock en stor oenighet huruvida denna riktlinje kommer att gagna friska kvinnor och barn. Tvärtom visar det kommande kunskapsstödet från Socialstyrelsen att lågriskföderskor i vecka 41+ har mycket liten risk för IUFD, och att fokus bör ligga på riskgraviditeter, oavsett graviditetsvecka.
Det finns en stor risk att riktlinjen kommer att leda till fler induktioner, ökade interventioner och komplikationer som allvarligt kommer att påverka många födande och barn negativt, både fysiskt och psykiskt, utan att lyckas minska antalet dödfödda barn. Svenska barnmorskeförbundet (SBF) har därför lämnat in ett remissvar som riktar stark kritik mot denna nya riktlinje. De hävdar att det inte går att förankra riktlinjen vare sig i evidens eller klinisk verksamhet, såsom den är utformad nu.

Vi på Föda lugnt vill dela med oss av detta viktiga som tas upp. Grunden för svensk förlossningsvård måste vara patientsäkerhet och evidensbaserad, patientcentrerad vård med insikter om hur interventioner påverkar födsloförloppet och hur viktig en positiv förlossningsupplevelse är för alla inblandade, både på kort och lång sikt. Dessa fundament är inte representerade i den nya riktlinjen.

De största problemen som lyfts är att:
• det saknas evidens för att induktioner i vecka 41+ skulle minska antalet IUFD. SWEPIS-studien som stor del av riktlinjen bygger på har tydliga brister i sitt utförande och bör ej användas som underlag för kunskapsstöd.
• riktlinjen kommer att innebära en allvarlig medikalisering av en stor grupp friska individer som har en lågriskgraviditet. Att inducera (sätta igång) förlossningar i denna grupp kommer att leda till sämre förlossningsupplevelser, ökad utsatthet för interventioner, försvagad autonomi och minskad kontroll och den födandes makt över sin kropp. En negativ förlossningsupplevelse, förlossningsrädsla, PTSD och psykisk ohälsa är nära förknippat med varandra och med övermedikalisering. Detta tas inte hänsyn till i riktlinjen. Riktlinjen strider mot individuell och personcentrerad vård där den födandes behov och önskemål ska vara centrum för utformningen av vården.
• förlossnings- och BB-vården i vårt land är redan kraftigt ansträngd. Att vården nu ska bedöma alla som är i vecka 41+0 och sedan även inducera en stor mängd av dessa kommer att leda till en försämrad vård. I de regioner som redan infört riktlinjen har vårdtiden förlängts kraftigt, från 19 till 30 timmar för förstföderskor samt från 9 till 15 timmar för omföderskor. De regioner som redan infört riktlinjerna uppger även att detta har lett till ökade antal induktioner, ökat antal kejsarsnitt och färre spontana vaginala födslar.

I Danmark flyttades gränsen för igångsättning från 42+0 till 41+0 redan 2011. Detta har inte lett till någon reduktion av dödfödda barn, inte heller av barn som mått dåligt direkt efter födseln eller avlidit som nyfödda.

Nytt förslag på riktlinje från Svenska barnmorskeförbundet:
I Norge erbjuds kvinnor en ultraljudskontroll i vecka 41+0 samt övervakning med CTG 2–3 gånger fram till vecka 42+0, därefter igångsättning om det ej föreligger risker och kontrollerna är utan anmärkning. Svenska barnmorskeförbundet föreslår att Sverige följer Norges goda exempel att erbjuda gravida i vecka 41+0 dessa kontroller och låter dem gå graviditeten ut till vecka 42+0. Svenska barnmorskeförbundet föreslår att igångsättning ska erbjudas i vecka 41+0 för de vars barn upptäcks vara tillväxthämmade, där fostervattenmängden har minskat, där den gravida är över 38 år, har högt BMI eller starkt individuell önskan om igångsättning.

Läs om remissvaret på SBF:s hemsida, där det också finns en länk till svaret som pdf: https://www.barnmorskeforbundet.se/aktuellt/forbundet/remissvar-riktlinje-for-halso-och-sjukvarden-graviditet-efter-41-veckor/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *