Skriv under! Trygghet och lugn för födande och barnmorskor nu – det är ett krav!

Dela och skriv under den här namninsamlingen:

Till: Stefan Löfven, Lena Hallengren, Anna Starbrink och övriga vårdansvariga i landets 20 regioner

Nu är det åter bevisat att hög arbetsbelastning inom förlossningsvården bidrar till att kvinnor skadas vid vad som borde vara det största ögonblicket i deras liv. Vi de undertecknande kräver en omfattande reform som sträcker sig längre än till pengatillskott – en attitydförändring där kvinnor och barns liv snarare än budgetar ställs i centrum.

De allra flesta gravida har goda chanser att föda barn utan risk för komplikationer. Det som behövs är så mycket lugn så att kroppen får jobba ostört. Det är dock nästan aldrig möjligt, i dagens svenska förlossningsvård.

Varje år drabbas tiotusentals kvinnor i Sverige av förlossningsskador som påverkar eller till och med förstör deras liv.

Varje år får vi höra att ”förlossningsvården går på knäna” och att barnmorskor drivs bort från yrket av utmattning och kringskurenhet.

Varje år känner sig tiotusentals föräldrar överkörda, dåligt och stressigt bemötta och går hem från sjukhuset med en känsla av att ha blivit utsatta för fysiska och själsliga övergrepp – men det de får höra är ”bebisen lever, det är ju huvudsaken!”, ”var glad att du födde i världens bästa land, du kunde ha dött!” Och det numera klassiska: ”allt ser bra ut”.

Varje dag är det blivande föräldrar som skulle föredra att föda hemma med en barnmorska de känner och litar på, eller på en liten lugn födelseklinik, snarare än på ett stort akutsjukhus där ”förlossningsvården går på knäna” och barnmorskorna är utmattade, stressade och frustrerade. Det är inte ett alternativ i Sverige, till skillnad från i flertalet andra länder trots att tungt vägande forskning visar att kvinnor som föder på barnmorskeledda enheter har färre förlossningsskador, högre patienttillfredsställelse och ingen högre mödra- och barnmortalitet. I värsta fall, och ganska ofta, blir dessa föräldrar bemötta som mindre vetande.

Varje dag är det blivande föräldrar som skulle föredra ett kejsarsnitt framför risken att tvingas till en stressig vaginal födsel som alldeles för ofta slutar med andra och tredje, till och med fjärde gradens bristningar och men för livet, inte minst i anknytningen till barnet. Även dessa föräldrar blir ofta bemötta som mindre vetande.

Modern forskning visar klart och tydligt att lugn och ro, kontinuitet i vården, trygghet och självförtroende är grunden för en lugn och komplikationsfri födsel. För många barnmorskor är detta en omöjlighet att erbjuda de födande då de arbetar under alltför pressade förhållanden. IVOs rapport om 2019 års förlossningsskador visar att för hög arbetsbelastning är en stor orsak till förlossningsskadorna som kvinnor utsätts för idag.

Holding baby’s hand. Foto: Aditya Romansa/Unsplash

Föräldrakurser hjälper inte, om inte förlossningsvården förändras i grunden. Det helt centrala hormonet oxytocin, som både fungerar som smärtlindring och hjälper bebisen ut, måste få flöda ostört. Syntetiskt oxytocin, som verkligen flödar på svenska förlossningskliniker idag, är däremot inte smärtlindrande, och ökar styrkan i värkarna på ett sätt som både är smärtsamt för den födande och kan ge syrebrist till barnet. I det läget får den födande ofta epidural vilket kan sakta ner förlossningsförloppet … och så är interventionskaskaden igång. Nu har förlossningen blivit en farlig, medicinsk situation.

Och de nyblivna föräldrarna tackar läkarna för att bebisen lever. Och startar sitt föräldraskap med en känsla av hjälplöshet och okunskap.

Vi går inte med på det här längre!

Hög arbetsbelastning inom förlossningsvården bidrar till att kvinnor skadas vid vad som borde vara det största ögonblicket i deras liv. Vi de undertecknande kräver en omfattande reform som sträcker sig längre än till pengatillskott – en attitydförändring där kvinnor och barns liv snarare än budgetar ställs i centrum.

Vi kräver att politikerna tar ansvar för att förlossningsvården blir säker. Att det skapas fler alternativ till sjukhusförlossning. Och bättre villkor för barnmorskorna.

De som ska besluta om landets framtida förlossningsvård bör ersättas med insatta personer som står på de födandes sida snarare än budgeten, vilket bidragit till den decennier långa krisen.

Vi kräver att regeringen säkerställer att följande sker i samtliga regioner och att de nya och stora ekonomiska tillskotten nu används där de behövs bäst. Medlen måste först och främst säkerställa att patientsäkerheten garanteras landet runt; barnmorskebristen måste åtgärdas och fler platser tillkomma.

Vi kräver att detta blir verklighet redan under 2021:

• Nationella riktlinjer – jämlikhet i vården i hela landet
• ”En födande, en barnmorska” på alla kliniker i hela landet
• ”Min barnmorska” på alla kliniker i hela landet
• Små, barnmorskeledda födselenheter i hela landet
• Förlossningspeng som blivande föräldrar kan använda till att föda på sjukhus, barnmorskeledd födselenhet, hemma eller där de känner sig tryggast, i hela landet.

Undertecknat:
Nätverket Föda lugnt
Föreningen Födelsehuset
Märta Cullhed Engblom, barnmorska
Asabea Britton, barnmorska

Skriv på du med! Underteckna på Skiftet så driver vi frågan!

Källor och forskning

Dessa två metaanalyser visar följande fördelar med att föda på barnmorskeledd enhet kontra institutionaliserad förlossningsavdelning:
-ökning av spontana vaginala födslar och kvinnans känsla av kontroll, högre patienttillfredsställelse
– minskning av interventioner som exv. sugklockor och episiotomier
-ingen högre mödra eller barndödlighet

  1. Sandall J, Soltani H, Gates S, Shennan A, Devane D. Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. The Cochrane database of systematic reviews 2016; 4: CD004667.
    https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004667.pub5/full
  2. Hodnett ED, Downe S, Walsh D. (2012). Alternative versus conventional institutional settings for birth. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 8. Hämtad 20200916.
    https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD000012.pub4/epdf/abstract

”I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att medlen till förlossningsvården och kvinnors hälsa ska öka med 500 miljoner kronor för 2021 och beräknar att avsätta 500 miljoner kronor 2022. Insatserna omfattar bland annat nationella riktlinjer för en sammanhållen vård inom förlossningsvården. Riktlinjerna syftar till att främja kontinuiteten för kvinnan under graviditet, förlossning och eftervård. En sammanhållen vårdkedja med kontinuitet hela vägen ökar tryggheten för den födande kvinnan. Det ger också ökade möjligheter till en kvalitativ eftervård där det blir enklare att fånga upp de mammor som lider av fysiska eller psykiska problem efter en förlossning.”
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/15-miljarder-till-forlossningsvarden-och-kvinnors-halsa/

“Maternal and perinatal outcomes by planned place of birth among women with low-risk pregnancies in high-income countries: A systematic review and meta-analysis”. Systematisk sammanställning av 28 studier från höginkomstländer. Högkvalitativ evidens som visar att val av födelseplats inte påverkar barnadödligheten för lågriskgraviditeter. Den ökade risken för mödradödlighet och obstetriska interventioner ger stöd för att födelsecentra utanför sjukhus bör införlivas i förlossningsvården, samt för att hemfödslar bör rekommenderas för lågriskgraviditeter.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29727829/

”8 av 10 förstföderskor får en bristning som behöver sys. Närmare 1 av 20 födande kvinnor drabbas av en svår grad 3- eller grad 4-bristning. Av förstföderskor som genomgår en instrumentell vaginal förlossning är siffran så stor som 12,5 procent, enligt Socialstyrelsen. Dessa skador är så allvarliga att de måste åtgärdas av specialister, ibland också av en tarmkirurg.”
BB-krisen/Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2017, Socialstyrelsen, publicerad 190502.
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2019-5-2.pdf

IVOs rapport 2020 visar på följande orsaker till de förlossningsskador som kvinnor utsatts för:
– Hög arbetsbelastning bland barnmorskor.
– Bristande kommunikation och samverkan i team.
– Bristande information, respekt och delaktighet till kvinnan och hennes anhöriga.
– Felaktig användning av värkstimulerande dropp och CTG-övervakning.
https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/iakttagelser-i-korthet/2020/iakttagelseblad-forlossning-ivo_anc.pdf

1 reaktion på ”Skriv under! Trygghet och lugn för födande och barnmorskor nu – det är ett krav!”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Till toppen